امروز  28 آبان 1396
حوزه انتخابیه : استان اصفهان / اصفهان
نیره اخوان بیطرف
تعداد آرا در دور اول : 165810 رای
درصد آرا در دور اول : 26.99 %
نماینده در یک نگاه :
در حال حاضر اطلاعاتی جهت نمایش در دسترس نیست.