امروز  3 آذر 1396
حوزه انتخابیه : استان اصفهان / اصفهان
مسعود نیك دستی
شعار انتخاباتی کاندیدا :به علت عدم ویرایش اطلاعات یا عدم ثبت نام از سوی کاندیدا امکان درج نظر وجود ندارد!