امروز  28 آبان 1396
حوزه انتخابیه : استان اصفهان / اصفهان
نعمت اله شمس قارنه
شعار انتخاباتی کاندیدا :به علت عدم ویرایش اطلاعات یا عدم ثبت نام از سوی کاندیدا امکان درج نظر وجود ندارد!